Saturday, July 2, 2022
Home Recap of Santa Cruz Paddlefest by Zane Schweitzer Race start santa cruz paddlefest Jason Self photo

Race start santa cruz paddlefest Jason Self photo

Zane Santa Cruz Paddlefest photo Matt Schweitzer II
Zane schweitzer and Miss Hawaii
Mo Freitas Santa Cruz Paddlefest photo Tom Gomes